Darbo laikas: I-IV 6:00-23:00, V 6:00-22:00, VI 9:00-18:00, VII 9:00-18:00
Klausti
Išbandyti

Sporto klubo fankas taisyklės

NAUDOJIMOSI SPORTO KLUBO „FANKAS“  TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TVARKA IR TAISYKLĖS

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai

1.1.1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi Sporto klubo „Fankas“ teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), Sporto klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles be išankstinio perspėjimo.

1.1.2. Sporto klubas  - tai sporto klubas, pažymėtas „Fanko“ ženklu, kuriam taikomos Taisyklės.

1.1.3. „Paslaugos“ – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, pirčių zonos paslaugos bei papildomos paslaugos tokios, kaip asmeninės treniruotės, treniruotės mažose grupėse ir kt., už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį. Kai kurios papildomos paslaugos, net ir už papildomą mokestį gali būti teikiamos tik įsigijus žemiau nurodytą narystę.

1.1.4. Sporto klubo klientas ( arba „klientas“) – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio abonementą ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo paslaugas.

1.1.5. Narystė – tai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo  paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto abonemento tipo.

1.1.6. Vienkartinio apsilankymo abonementas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti Sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.

1.1.7. Asmeninė nario kortelė (toliau – „narystės kortelė“)  - tai Sporto klubo išduota asmeninė kortelė, kurios pagalba Sporto klubo darbuotojai identifikuoja klientą, o klientas su šia kortele Sporto klube įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sporto klubo paslaugomis.

1.1.8.. Šiame Taisyklių skyriuje nurodytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.

 

1.2. Teisė naudotis Sporto klubo paslaugomis

1.2.1. Teisę naudotis Sporto klubo paslaugomis turi asmenys Sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo abonementą bei pasirašytinai, t. y. pasirašę arba Taisyklėse, arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.

1.2.2. Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16 metų amžiaus yra draudžiama. 16-18 metų amžiaus nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje bei privalo būti įsigiję individualių treniruočių paslaugą. Prašymas pateikiamas Priede Nr. 2

1.3. Sveikatingumo klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

1.3.1. Narysčių Sporto klube, Sporto klube teikiamų papildomų paslaugų kainas ar kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje www.fankas.lt, nustato Sporto klubas.

1.3.2. Klientai Sporto klubo narystes arba vienkartinio apsilankymo abonementus gali įsigyti: 
- sporto klubo registratūroje;
- internete adresu www.fankas.lt ;

1.3.3. Klientai už narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus Sporto klube gali atsiskaityti:
- grynais pinigais arba banko kortele;
-sporto klubo dovanų čekiais, paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

1.3.4. Klientai norėdami įsigyti narystę ar vienkartinio apsilankymo abonementą atitinkamiems Sporto klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.

1.3.5. Sporto klubo darbuotojai turi teisę, klientui sutikus, jį nufotografuoti ir kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui.

1.3.6. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims, suteikiama nuolaida abonementui įsigyti privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1.4. Abonemento kortelės naudojimo tvarka

1.4.1. Klientui, įsigijusiam abonementą ir sumokėjusiam vienkartinį abonemento kortelės išdavimo mokestį, yra išduodama asmeninė abonemento kortelė arba abonemento kortelės gali būti išduodamos klientams atskiros rašytinės sutarties dėl Sporto klubo paslaugų teikimo (toliau – „sutartis“) pagrindu. Sutartis yra sudaroma su juridiniu asmeniu.

1.4.2. Klientas, praradęs savo abonemento kortelę, privalo apie tai informuoti Sporto klubą ir registratūroje parašyti prašymą išduoti abonemento kortelės dublikatą bei sumokėti abonemento kortelės dublikato mokestį.

1.4.3. Abonemento kortelės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamame Sporto klubo paslaugų aprašyme paminėtoms atitinkamos trukmės narystėms, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoja Sporto klubą.  Priedas Nr.1 yra skelbiamas interneto svetainėje www.fankas.lt, taip pat šį priedą klientas gali gauti susipažinti Sporto klubo registratūroje. Sporto klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr.1 nurodytų paslaugų teikimo sąlygas be atskiro įspėjimo.

1.4.4. Jei paslaugų aprašyme, pateikiamame Priede Nr. 1 nenurodyta kitaip, abonemento kortelės gali būti pratęsiamos:

1.4.5.1. dėl ligos - tik klientui užpildžius atitinkamą Sporto klubo prašymo formą bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, o senjorams, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ar asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą oficialią gydytojo pažymą.

1.4.5.2. dėl komandiruotės - tik klientui užpildžius atitinkamą Sporto klubo prašymo formą ir pateikus savo darbovietės vadovo įsakymo bei vardinių kelionės dokumentų nuorašus.

1.4.6. Asmeninės abonemento kortelės be išankstinio Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

 

1.5. Raktelių paskirtis ir naudojimas, apsilankymo trukmė

1.5.1. Klientas, atvykęs į Sveikatingumo klubą, privalo pateikti savo abonemento kortelę Sporto klubo registratūros darbuotojams.

1.5.2. Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs abonemento kortelės, į Sporto klubą neįleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Sporto klubo duomenų bazėje galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo abonemento kortelė yra galiojanti, tačiau ši išimtis taikoma ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės.

1.5.3. Sporto klubo registratūros darbuotojams identifikavus klientą, jam yra išduodamas raktelis, kuris suteikia teisę klientui įeiti į Sporto klubo sporto zonos patalpas, už kurių paslaugas klientas sumokėjo.

1.5.4. Kliento apsilankymo Sporto klube trukmė priklauso nuo kliento įsigyto abonemento ir/ arba paslaugos tipo ir yra pradedama skaičiuoti nuo raktelio išdavimo momento. Informacija apie konkretaus  abonemento apsilankymo trukmę yra pateikiama šių Taisyklių priede Nr.1. Sporto klubas turi teisę Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamoms abonemento kortelėms ar vienkartinio apsilankymo bilietams nustatyti kitokią apsilankymo trukmę.

1.5.5. Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę arba nepalikęs Sporto klubo patalpų iki Sporto klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą mokestį pagal šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamus įkainius. Priedas Nr. 1 yra skelbiamas interneto svetainėje www.fankas.lt, taip pat šį priedą klientas gali gauti susipažinti Sporto klubo registratūroje. Sporto klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr. 1 nurodytus įkainius be atskiro įspėjimo.

1.5.6. Išeidamas iš Sporto klubo klientas privalo Sporto klubo darbuotojams grąžinti raktelį ir kitus Sporto klubo klientui išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos Sporto klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Sporto klubo patirtus nuostolius pagal šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamus įkainius.

 

1.6. Kitos bendros sąlygos

1.6.1. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.

1.6.2. Asmeninius daiktus klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus klientai privalo užrakinti.

1.6.3. Klientams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – klientas už juos yra atsakingas asmeniškai.

1.6.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo registratūros darbuotojus.

1.6.5. Sporto klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.

1.6.6. Sporto klube kliento palikti ar pamiršti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.

2.1. Bendrosios saugaus elgesio taisyklės.

2.1.1. Sporto klube draudžiama:

2.1.1.1. naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint atskiroms Sporto klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;

2.1.1.2. be Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sporto klubo darbuotojams;

2.1.1.3. fotografuoti ir filmuoti Sporto klube neturint raštiško Sporto klubo vadovybės leidimo;

2.1.1.4. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;

2.1.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.

 

2.2. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje.

2.2.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu asmeniniu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo;

2.2.2. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį;

2.2.3. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

2.2.4. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į  pirčių erdves, klientas privalo nusiprausti duše.

2.2.5. Treniruoklių salėje yra draudžiama:

2.2.5.1. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.2.5.2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

 

2.3. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai grupinių užsiėmimų salėje.

2.3.1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.

2.3.2. Grupiniai užsiėmimai, išskyrus, treniruotes mažose grupėse, vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 4 klientai.

2.3.3. Įmonių, nuomos pagrindu besinaudojančių grupinių užsiėmimų sale, darbuotojai turi pirmenybės teisę lankytis grupinių užsiėmimų salėje prieš klientus įsigijusius asmenines narystes, išskyrus laiką, kuomet vyksta grupiniai užsiėmimai grupinių užsiėmimų salėje pagal Sporto klubo treniruočių tvarkaraštį.

2.3.5. Po treniruotės grupinių užsiėmimų salėse, prieš einant į pirčių zonas, rekomenduojama nusiprausti duše.

2.3.6. Klientams draudžiama:

2.3.6.1. nesant instruktoriaus lankytis vieniems grupinių užsiėmimų salėse  naudotis jose esančiu inventoriumi, leisti muziką;

 

2.4. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirtyse.

2.4.1. Prieš apsilankymą pirtyse klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.

2.4.2. Pirčių zonoje klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat klientams rekomenduojama dėvėti maudymosi kepuraitę.

2.4.3. Pirtyje kiekvienas klientas privalo pasitiesti rankšluostį.

2.4.5. Dėl naudojimosi pirtimi trukmės klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 9 metų amžiaus nerekomenduojama būti pirtyse.

2.4.6. Pirtyse draudžiama:

2.4.7.1. būti neblaiviems;

2.4.7.2. lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir / ar gyvybei;

2.4.7.5. dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;

2.4.7.6. įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;

2.4.7.7. pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;

2.4.7.8. liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai;

 

3.1. Sporto klubas turi teisę:

3.1.1. keisti Sporto klubo darbo laiką;

3.1.2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų;

3.1.3. nustatyti kitas atskirų abonementų ar vienkartinių apsilankymo abonementų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokius akcijinius abonementus. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų abonementų išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje www.fankas.lt;

3.1.4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;

3.1.5. kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;

3.1.6. neteikti atitinkamų sveikatingumo paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);

3.1.7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;

3.1.8. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo klientams arba Sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento abonemento kortelės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už abonementą sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui,  likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

 

3.2. Sveikatingumo klubas įsipareigoja:

3.2.1. laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti klientams paslaugas Sporto klube;

3.2.2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti klientus apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.fankas.lt;

3.2.3. iš anksto informuoti klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.fankas.lt;

3.2.4. teikti paslaugas visą abonemento galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;

3.2.5. sustabdyti ir pratęsti kliento abonemento galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Sveikatingumo klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus;

3.2.6. sustabdyti ar pratęsti kliento abonemento kortelės galiojimą, jei klientas pateikia atitinkamus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus.

 

3.3. Sporto klubo atsakomybė.

3.3.1. Sporto klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

3.3.2. Sporto klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

3.3.3. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl užsiėmimų instruktoriaus ligos, nesusirinkusių žmonių skaičiui ar pan.

4.1. Klientas turi teisę:

4.1.1. įsigijęs pasirinktos trukmės abonementą arba vienkartinio apsilankymo abonementą, naudotis Sporto klubo paslaugomis;

4.1.2. susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

4.1.3. nauji, niekada anksčiau Sporto klube nesilankę klientai, pirmą kartą įsigiję 12 mėn. abonementą, turi teisę per 10 dienų susigrąžinti visą už abonementą sumokėtą sumą. Kitiems klientams, įsigijusiems abonementus arba vienkartinio apsilankymo abonementus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, atvejus, kai klientas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

4.1.4. atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už abonementą sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui,  likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos, tik padengęs Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:

4.1.4.1. klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės narystės įsigijimo už laikotarpį nuo abonemento įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio abonemento kainos be nuolaidos ir kliento įsigyto abonemento vieno mėnesio kainos (kliento įsigyto abonemento kainą padalinus iš narystės mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo abonemento įsigijimo dienos iki jo nutraukimo dienos;

4.1.4.2. Klientui taikytą kompensaciją už ligos ar kitą laikotarpį;

4.1.4.3. skolos administravimo ir kitas pagrįstas išlaidas.

 

4.2. Klientui ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukus abonementą, likusi dalis nėra grąžinama. 

 

4.3. Klientas įsipareigoja:

4.3.1. atskirose Sporto klubo zonose (pirčių, treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse,) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

4.3.2. lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių;

4.3.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

4.3.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;

4.3.5. naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Sporto klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;

4.3.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

4.3.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba  treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;

4.3.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas sveikatingumo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

4.3.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;

4.3.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai  suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

4.3.11. lankytis tik Sporto klubo klientams skirtose patalpose;

4.3.12. Sporto klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigyto abonemento sąlygose, kurios aprašytos šių Taisyklių priede Nr. 1, bet ne vėliau kaip iki Sporto klubo darbo pabaigos.

4.3.13. atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukiamas abonemento galiojimas  nepasibaigus abonemento galiojimo terminui arba abonementą nutraukia Sporto klubas dėl kliento kaltės.

 

4.4. Klientų  atsakomybė:

4.4.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.

4.4.2. Klientai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

4.4.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės.

4.4.4. Klientas privalo atlyginti Sporto klubui materialinę žalą, kurią Sporto klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.

4.4.5. Sporto klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

5.1. Pasirašydamas šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale Klientas savo parašu patvirtina, kad:

5.1.1. su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

5.1.2. sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje;

5.1.3. sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).

5.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, patvirtina faktą, kad:

5.2.1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;

5.2.2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

5.2.3. nepilnamečio kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2.4. atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

5.2.5. sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje.

 

Aš................................................................... su šiomis Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.

 

  Taip pat sutinku būti nufotografuotas asmenybės nustatymo tikslu:       

 

...................................................................................

(parašas, data)

 

Priedas Nr.1 

Priedas Nr. 2

Tėvų sutikimo forma Data ............................

Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles, patvirtina faktą, kad: - nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis; - nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis; - nepilnamečio kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka; - atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą; - sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje. - Tėvų sutikimo forma laikoma galiojančia iki atsakomybę prisiimančių tėvų (globėjų) narystės galiojimo pabaigos.

Nepilnamečio kliento, kuriam leidžiama lankytis Sporto klube:

Vardas Pavardė .............................

Tėvų kontaktinė informacija:

Vardas Pavardė ................................................. Mob. tel. ...........................................................
Adresas .............................................................

Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku: ...................................................................................

Tėvų (globėjų) vardas pavardė, parašas, data Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku:

 ...................................................................................

nepilnamečio (16-18 metų) vardas pavardė, parašas, data

Kaip rasti sporto klubą Fankas? Kaip rasti sporto klubą Fankas?

+370 37 426868 +370 37 426868

SPORTO KLUBAS FANKAS
Savanorių pr. 111 (PC Žaliakalnio "IKI")

1